اهداف شرکت


 استخراج سالیانه  15 میلیون تن سنگ آهن

 تولید سالیانه 10 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن 

 تولید سالیانه 10 میلیون تن گندله