فاز 1


فاز 1

 آماده سازی معدن 

تامین زیر ساخت

 بزرگ ترین سنگ شکن خاورمیانه با ظرفیت 15 میلیون تن 

 خط یک کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت 2 میلیون تن در سال 

 خط دو کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت 2 میلیون تن در سال