پروژه خط 1گندله


 احداث خط اول گندله سازی

به ظرفیت 5 میلیون تن در سال

نوع قرارداد EPC

مبلغ قرارداد خارجی 82 میلیون یورو

مبلغ قرارداد داخلی 2 هزار و 60 میلیارد ریال + 8/5 میلیون یورو

تاریخ عقد قرار داد خارجی مهر 1392

تاریخ عقد قرارداد داخلی خرداد 1393

پیشرفت فیزیکی تجمعی حدود 96 درصد

پیش بینی تاریخ بهره برداری پایان  98

پیمانکار بخش خارجی : شرکت اتوتک آلمان

پیمانکار بخش داخلی : شرکت آسفالت طوس