توسعه


توسعه میدان اکتشافی به کل کشور

سرمایه گذاری در زنجیره ارزش آفرین فولاد 

افزایش تولید زیر سقف

انتقال دانش فنی و بومی سازی