شماره های تماس (داخلی)


قسمت

شماره تماس

دفتر مدیر عامل

1420

معاونت مالی

1502

مدیریت امور مالی

1506

معاونت توسعه و مهندسی

1100

مدیریت فنی مهندسی و کنترل پروژه

9026

مدیریت پروژه بومی سازی

1136

معاونت بهره برداری

7601

مدیریت فرآوری

6840

مدیریت پروژه گندله

7120

مدیریت انرژی

6930

مدیریت معدن

6800

مدیریت پروژه خردایش و فرآوری

7010

معاونت بارزگانی

1333

معاونت اداری و پشتیبانی

1460

مدیریت امور عمرانی و زیر ساخت

6620

مدیریت امور رفاهی و خدمات

6680

مدیریت انبار ها و سفارشات

6500

مدیریت حمل و نقل

6740

مدیریت توسعه منابع انسانی

6450

مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

6360

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

1229

مدیریت فناوری و اطلاعات

1216

مدیریت آزمایشگاه

6190

مدیریت برنامه ریزی بودجه و سیستم ها

6400

مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید

6430

مدیریت حوزه مدیر عامل

1420