معاونین


معاون مالی 

 

مدیران 

 

مدیر مجتمع 

 

 

مدیران 

 

مدیریت توسعه و مهندسی 

مدیران 

 

 

معاون اداری و پشتیبانی 

 

 

مدیران 

 

 

معاون بازرگانی 

مدیران